Fokus på arbejdsmiljø
I oktober 2010 kom der nye regler på arbejdsmiljøområdet som især har haft betydning for arbejdsmiljøorganisationen arbejde.I det nedenstående tager vi fat på nogle af de konkrete spørgsmål, som opstod som følge af de nye regler fra 2010.

Spørgsmål 1: Skal en (nyvalgt) arbejdsmiljørepræsentant give meddelelse til sin faglige organisation om valget?
Ja, det skal arbejdsmiljørepræsentanten, fordi reglerne for valg af tillidsrepræsentant for så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed også gælder ved valg af arbejdsmiljørepræsentant.
For folkekirkens ansatte omfattet af organistoverenskomsten eller organisationsaftalen for kir-kefunktionærer gælder det derfor, at valget skal godkendes af den forhandlingsberettigede faglige organisation og anmeldes skriftligt over for stiftsøvrigheden. 
For gartnere og gartneriarbejdere er valget først gyldigt, når det er godkendt af 3F, og når organisationen har anmeldt valget over for menighedsrådet.
For præster gælder det, at valget skal godkendes af Præsteforeningens hovedbestyrelse og anmeldes skriftligt over for biskoppen.
 
Spørgsmål 2: Hvem skal tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse efter de nye regler?
Nye regler fra oktober 2010 betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen skal tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse udover den obligatoriske uddannelse. Uddannelsen betales af arbejdsgiveren, og der skal derfor afsættes midler hertil på budgettet. I det følgende kan du læse mere om reglerne for den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljø-uddannelse. Uddannelserne er rettet mod arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.
 
Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i en arbejdsmiljøorganisation skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Hvis man har gennemført de hidtidige obligatoriske uddannelsesforløb i perioden 1. april 1991 – 1. oktober 2010, skal man ikke gennemføre den nye obligatoriske uddannelse på 3 dage. 
Det er menighedsrådet, der skal tilmelde arbejdsledere samt arbejdsmiljørepræsentanter for kirkefunktionærerne til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Stiftet tilmelder præsternes arbejdsmiljørepræsentanter og provster til uddannelsen. Uddannelsen skal være gennemført senest 3 mdr. efter valget.
 
Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Ud over den obligatoriske uddannelse, skal menighedsrådet tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. For præsternes og provsternes vedkommende er det Kirkeministeriet, som har den tilsvarende forpligtelse.
Inden for det første år skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen have tilbudt 2 dages supplerende uddannelse. 
De følgende år, skal menighedsrådet tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen har ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men det er op til den enkelte, om man vil tage imod tilbuddet.
Udannelsen kan fx være et kursus konflikthåndtering, samarbejde, ergonomi eller kommunikation.  Uddannelsen skal kunne bruges til at arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge nye. 
 
3. Hvad er reglerne for de lovpligtige kompetenceplaner for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere?
Menighedsrådet er forpligtet til at udarbejde en kompetenceplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Kompetenceplanen skal tage udgangspunkt i arbejdspladsens arbejdsmiljøbehov, og den kan derfor med fordel udarbejdes i forlængelse af den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet, så indholdet i en efteruddannelse kan fastlægges i forhold til den indsatsplan, der er fastlagt. [se: Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse]
Kravet om supplerende uddannelse gælder også for de arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er valgt før ændringerne af arbejdsmiljøloven i 2010. Disse skal tilbydes 1½ dags uddannelse de følgende år.
Det er menighedsrådet, der skal betale for såvel den obligatoriske som den supplerende uddannelse af medlemmerne i kirkens arbejdsmiljøorganisation, og det betyder, at menighedsrådet skal være opmærksomt på, at der skal budgetteres hermed. 
Kirkeministeriet afholder udgiften til præsternes arbejdsmiljørepræsentanters og provsternes uddannelse.
 
 
Læs mere i At-vejledning F.3.7.