Medarbejdernes pligter og ansvar

Som ansat har man pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed i virksomheden. Man skal som ansat medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for ens arbejdsområde og til, at sikkerhedsforanstaltninger virker efter hensigten. Reglerne står i arbejdsmiljøloven §§ 27 til 28.

Som ansat skal man følge de regler, der er givet for det arbejde, man skal udføre. Fx må afskærmning, udsugningsanlæg m.v. ikke fjernes eller sættes ud af funktion, og påbudte personlige værnemidler skal benyttes. Det påhviler også de ansatte at overholde lovens bestemmelser om hvileperiode og fridøgn.
 
Hvis man som ansat bliver opmærksomme på fejl eller mangler, som man ikke selv kan rette, skal man meddele det til ens arbejdsmiljørepræsentant, til arbejdslederen eller til arbejdsgiveren.
 
Hvis man som ansat fjerner en sikkerhedsforanstaltning midlertidigt for at udføre en reparation eller installation, har man pligt til at sætte den på plads igen straks efter arbejdets afslutning. 
 
Reglerne om ansattes strafansvar er blevet ændret i 2006, med indsættelsen af en bestemmelse i arbejdsmiljøloven, som begrænser arbejdsgiverens strafansvar og skærper straffen for visse overtrædelser, der begås af ansatte. Det drejer sig om situationer, hvor en medarbejder selvstændigt groft uagtsomt eller forsætligt har overtrådt en klar og regel, hvor overtrædelsen indebærer en konkret sikkerheds- eller sundhedsfare. For at arbejdsgiverens strafansvar skal begrænses kræves det at:
·         arbejdsgiveren har sørget for, at de konkrete arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige,
·         arbejdsgiveren fyldestgørende har instrueret de ansatte om den korrekte udførelse af det konkrete arbejde,
·         at arbejdsgiveren har ført et effektivt tilsyn med, at det konkrete arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
·         arbejdsgiveren har udarbejdet skriftlig arbejdspladsvurdering, samt
·         arbejdsgiveren har sørget for at sikkerheds- og sundhedsarbejdet kan finde sted efter reglerne og deltager i arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden.
 
I sådanne tilfælde kan der altså være tale om, at medarbejderen er den eneste, der bliver straffet som følge af en overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne.
 
Arbejdsgivere er stadig hovedansvarlige for arbejdsmiljøet på virksomheden og arbejdsgiveren vil stadig modtage et påbud/forbud for selve overtrædelsen.