At være leder
Ledelsesstrukturen i folkekirken er mere kompleks end på de fleste andre danske arbejdspladser.

Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, mens Kirkeministeriet er øverste arbejdsgiver for præsterne. Præsten er født medlem af menighedsrådet, og det er ikke ualmindeligt, at ansattes familiemedlemmer er valgte medlemmer af menighedsrådet.
 
Præsterne har i forbindelse med kirkelige handlinger instruktionsbeføjelser overfor de kirkefunktionærer, der medvirker.
 
Der er flere der kan have lederroller i folkekirken. Biskoppen og provsten har tilsyn med præster og menighedsråd og er ledere i forhold til præster. Menighedsrådet har gennem en kontaktperson lederbeføjelser og ansvar. På større kirkegårde er der ofte en kirkegårdsleder, og andre personalegrupper kan have lederbeføjelser. Fx kan organisten have lederbeføjelser i forhold til koret, eller der kan være et hierarki, f.eks. 1. kirketjener eller 1. organist.
 
Som leder har du et særligt ansvar i forhold til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Læs mere om det arbejdsmiljømæssige ansvar du har som leder her.
 
Den ledelsesmæssige organisering kræver, at man er tydelig i de forskellige roller. Den stiller også store krav, til den måde I kommunikerer på, samarbejdsviljen og til den måde I tilrettelægger arbejdet på. I modsat fald er der risiko for uklare roller og ansvar, som kan føre til konflikter, stress og udbrændthed.
 
• Er du leder i folkekirken? 
• Hvad er andres forventninger til dig som leder? 
• Hvad forventer du af dig selv, i din rolle som leder?
• Hvordan afstemmes dine og andres forventninger?

     
Find inspiration til hvordan I på arbejdspladsen kan arbejde med samarbejde og kommunikation her.
 
Nogen gange kan der være meget forskellige og til tider modsatrettede forventninger til lederen. Nogle forventer at lederen er synlig, når der er vanskeligheder, men ellers ikke blander sig. Andre har behov for mere rådgivning og vejledning i hverdagen.
 
Som leder skal du både orientere dig i forhold til din egen ledelses forventninger til dig, i forhold til medarbejdernes forventninger og i forhold til brugerne/borgernes behov. Det kan være en udfordring, som leder, at holde opgaven for øje og balancere egne og andres forventninger.
 
Det kræver viden, mod og vilje at tage lederrollen på sig, både når det går godt, og når det er vanskeligt, og der skal træffes ubehagelige beslutninger. Som leder skal du være rollemodel, igangsætte, kunne motivere dine medarbejdere og håndtere uenigheder/konflikter – men du skal ikke nødvendigvis være venner med alle.
 
Det kan være berigende og udfordrende at være leder, men de fleste oplever også fra tid til anden, at det er slidsomt, komplekst og ensomt. Ledere efterspørger også i stigende grad uddannelse, ledernetværk og supervision. 
 

Læs mere om de særlige forhold for ansatte i folkekirken.