Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Er der 10 eller flere ansatte ved kirken/kirkegården skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. De ansatte skal vælge mindst én arbejdsmiljørepræsentant til at indtræde i arbejdsmiljøgruppen. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter afhænger af, hvordan man opbygger sin arbejdsmiljøorganisation. Der gælder nogle grundlæggende krav til selve opbygningen af arbejdsmiljøorganisationen.  Inden for rammerne af disse krav kan hvert menighedsråd fastsætte det nødvendige antal medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen ud fra et nærhedsprincip.
 
Valget af arbejdsmiljørepræsentant foretages af samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser, d.v.s., at kirkegårdslederen ikke deltager i valget, jf. arbejdsmiljøloven § 6, stk. 2 og 3. 

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år. Ved fremtidige valg kan det aftales mellem de ansatte og menighedsrådet at valgperioden forlænges til højst fire år.
 
Arbejdsmiljørepræsentanten har ret til at sidde valgperioden ud. Det vil sige, at kollegerne ikke vil kunne tvinge den pågældende væk fra sit hverv. Arbejdsmiljørepræsentanten kan heller ikke nedlægge sit hverv med den konsekvens, at der skal vælges en ny. 

Kun i de tilfælde, hvor arbejdsmiljørepræsentanten forlader arbejdspladsen eller er fraværende i en længere periode, kan der vælges en ny. Der kan altid vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis arbejdsgiveren og arbejdstagerne på virksomheden er enige herom.
 
Arbejdsgiveren har pligt til at afholde alle udgifter ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgøre et eventuelt tab af indtægt, som vedkommende har, som følge af hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.
 
Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommendes eller tilsvarende faglige område. Nogle af de regler, der er fastsat for tillidsrepræsentanter for folkekirken indeholder imidlertid ikke nogle beskyttelsesregler ud over den regel, der følger af bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke kan opsiges pga. varetagelsen af hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.
 
Arbejdstilsynet har udarbejdet en lang række vejledninger, som giver en detaljeret gennemgang af ovenstående og en lang række andre punkter. Vejledningerne kan findes på www.at.dk
 
Reglerne om valg af arbejdsmiljørepræsentant findes i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010.