Vedtægter for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Disse vedtægter indeholder en udmøntning af aftale af den 28. september 2009 mellem parterne på det folkekirkelige område om etablering af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.
 
Formål og opgave
 
§ 1. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, i det følgende kaldet Arbejdsmiljørådet, skal medvirke til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og understøtte arbejdsmiljøindsatsen på de folkekirkelige arbejdspladser.
 
Stk. 2. Arbejdsmiljørådet har følgende opgaver:
1) at udarbejde information og vejledninger om arbejdsmiljø,
2) at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke til udarbejdelse af dokumentation herfor,
3) at stille forslag til iværksættelse af forsknings- og udviklingsprojekter af relevans for de folkekirkelige arbejdspladser
4) at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.
 
Stk. 3. Arbejdsmiljørådet kan herudover:
1) udtale sig om eller stille forslag til relevante myndigheder om ændrede og nye regler,
2) deltage i og gennemføre indsatser og kampagner.
 
Stk. 4. Arbejdsmiljørådet kan i øvrigt påtage sig sådanne opgaver, som parterne i rådet er enige om, og som er af betydning for sikkerheds- og sundhedsspørgsmål på de folkekirkelige arbejdspladser.
 

Opbygning og sammensætning
 
§ 2 Arbejdsmiljørådets medlemmer er:
 
Danmarks Kirketjenerforening
Danmarks Kordegneforening
Danmarks Provsteforening
Dansk Kirkemusiker Forening
Dansk Organist og Kantor Samfund
Fagligt Fælles Forbund
Foreningen af Biskopper
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Foreningen af Kirke- og Kirkegårdsansatte
Organistforeningen
Kirkekultur.nu
Landsforeningen af Menighedsråd
Præsteforeningen

Stk. 2. Hvert medlem vælger en repræsentant til Arbejdsmiljørådet. For hvert medlem udpeges en suppleant. Suppleanten kan deltage i Arbejdsmiljørådets møder.
 
Stk. 3. Kirkeministeriet kan deltage i rådets møder, udvalg og arbejdsgrupper.
 
Stk.4. Arbejdsmiljørådet kan beslutte, at antallet og sammensætningen af medlemmer kan ændres således, at alle arbejdstager- og arbejdsgivergrupper på de folkekirkelige arbejdspladser er repræsenteret i Arbejdsmiljørådet, jf. stk. 1.
 

Formand og næstformand
 

§ 3. Arbejdsmiljørådet vælger henholdsvis en formand og en næstformand for to år ad gangen.

Stk. 2. Funktionsperioden løber fra mødet i 3. kvartal i ulige år.

Stk. 3. Formanden udtaler sig på Arbejdsmiljørådets vegne.
 

Forretningsudvalg, udvalg og arbejdsgrupper
 

§ 4. Arbejdsmiljørådet nedsætter et forretningsudvalg, som består af formand og næstformand og to medlemmer af Arbejdsmiljørådet, som vælges umiddelbart efter valg af formand og næstformand.

§ 5. Arbejdsmiljørådet kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper

Stk. 2. For alle udvalg og arbejdsgrupper fastsætter Arbejdsmiljørådet et kommissorium, der indeholder bestemmelse om opgave, sammensætning, sekretariatsbistand og tidsplan.

Stk. 3. Som deltagere i arbejdsgrupper kan udpeges personer uden for Arbejdsmiljørådets medlemskreds.
 
 
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivnings bestyrelse
 
§ 6. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udpeger seks medlemmer til FAR’s bestyrelse jf. Bekendtgørelse om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, §7.
 
§ 7. Funktionsperioden er fire år og løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2025. Udpegningen til bestyrelsen foretages på Arbejdsmiljørådets møde i tredje kvartal middelbart efter valget til FU. 
 
 
Arbejdsmåde
 
 
§ 8. Arbejdsmiljørådet afholder mindst fire årlige møder

Stk. 2. Ekstraordinære møder skal afholdes, når formand eller næstformand eller mindst tre medlemmer ønsker det.
 
§ 9. Beslutninger træffes på møder i Arbejdsmiljørådet.

Stk. 2. Arbejdsmiljørådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.

Stk. 3. Beslutninger skal så vidt muligt træffes i enighed. Ved uenighed kan formanden beslutte at sætte en sag til afstemning. I så fald træffes beslutningen ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende.

Stk. 4. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Medlemmer af Arbejdsmiljørådet kan få særstandpunkter tilført referatet og udtalelser fra Arbejdsmiljørådet

Stk. 6. Formanden kan mellem møderne træffe beslutninger i sager, der ikke kan udsættes.
 
§ 10. Arbejdsmiljørådet udarbejder hvert år en beretning om det forløbne års virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for anvendelsen af de af Fællesfonden bevilgede midler til sekretariats betjening og midler jævnfør §11 stk. 3. 

Stk. 2. Beretningen tilgår medlemmerne af Arbejdsmiljørådet og relevante organisationer og myndigheder og offentliggøres på www.kirketrivsel.dk.

 
Udgifter
 
 
§ 11. Arbejdsmiljørådet har ingen selvstændig økonomi.

Stk. 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne ved deltagelse i Arbejdsmiljørådets arbejde.

Stk. 3. Midler til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets opgaver jf. paragraf 1, søges tilvejebragt gennem relevante branchearbejdsmiljøråd, fonde m.m.

Forretningsorden
 
§ 12. Arbejdsmiljørådet fastsætter selv sin forretningsorden herunder forretningsorden for forretningsudvalget.

 
Tavshedspligt mv.
 
§ 13. Repræsentanterne og suppleanterne i Arbejdsmiljørådet, nedsatte udvalg og arbejdsgrupper og andre har tavshedspligt i det omfang, de bliver bekendt med oplysninger, der bør hemmeligholdes af hensyn til private og offentlige interesser.

Sekretariat
 
§ 14. Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning yder sekretariatsbistand til Arbejdsmiljørådet efter aftale mellem Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og bestyrelsen for Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, som fastlægger den nærmere tilrettelæggelse af sekretariatsbetjeningens karakter, jvf. Bekendtgørelse om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, §16.  
 
Stk. 2. Sekretariatet kan bistås af de øvrige medlemmer af Arbejdsmiljørådet.

 
Ændring af vedtægten og ikrafttræden
 
§ 15. Ændringer af vedtægterne kan ske ved kvalificeret flertal.
 
§ 16. Vedtægterne for Arbejdsmiljørådet træder i kraft den 1. januar 2010.
 
 
 
Disse vedtægter, med ændringer vedtaget på Folkekirkens Arbejdsmiljøråds møde den 10. 05.2022, træder i stedet for de hidtidige vedtægter af 1. januar 2010.